KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’ NU KAPSAMINDA SAĞLIK KURUMUMUZA AİT AYDINLATMA METNİ

Kişisel Veri

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) madde 3/f uyarınca veri sorumlusu niteliğinde olan sağlık kurumumuz:

Veri Sorumlusu Unvanı: Selda Center Medikal ve Sağlık Turizm Reklam Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı

(KVKK Madde 6/3):

 • Kamu sağlığının korunması
 • Koruyucu hekimlik
 • Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

Bu amaçlarla mevcut görev ve sorumluluklarımız doğrultusunda kişisel verilerin işlenmesi gerekmektedir.

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete: 20.10.2016 – 29863, Madde 7):

Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kurum Ziyaretlerinde Kayıt Altına Alınabilecek Kişisel Veriler

Özel Hastaneler Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 27.03.2002, Sayı: 24708, Madde 48):

 • Hasta kabul kâğıdı (Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, doğum yeri, doğum yılı, medeni hal, cinsiyet, adres, telefon numarası vb.)
 • Tıbbî müşahade ve muayene kâğıdı
 • Hasta tabelası
 • Hemşire gözlem kağıdı
 • Röntgen ve laboratuvar istek kâğıdı ve tetkik raporları
 • Ameliyat kağıdı
 • Hastanın muayene istek formu
 • Çıkış özeti
 • Tedavi kabul muvafakat formu
 • Randevu bilgileri
 • Elektronik posta adresi ve sair iletişim verileri
 • Sesli görüşme kayıtları ve elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile elde edilen kişisel veriler
 • Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, faturalama bilgileri
 • Özel sağlık sigortasına ilişkin veriler
 • Sosyal Güvenlik Kurumu verileri
 • Güvenlik ve denetim amaçlı kamera kayıtları
 • Otopark kullanımı halinde araç plaka bilgileri
 • İş başvuru formları
 • Çalışan özlük dosyaları

Kişisel Verilerinizin Korunması

Tarafımızca elektronik ve fiziksel ortamda kayıt altına alınan tüm kişisel verileriniz, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı madde 3 ve madde 4 kapsamına uygun olarak korunmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kurumlar

 • Sağlık Bakanlığı
 • SGK
 • Anlaşmalı laboratuvar firmaları
 • Özel sigorta şirketleri
 • Anlaşmalı arşiv firmaları
 • Hastane bilgi yönetim sistem sağlayıcıları

(KVKK Madde 8/b ve 9/2 gereği): Yeterli önlemler alınmak kaydıyla 6. Maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması halinde kişisel verileriniz aktarılabilir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK Madde 11 gereği:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme (yasal saklama süreleri hariç)
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

KVKK Madde 13:

 • Taleplerinizi yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletebilirsiniz.
 • Veri sorumlusu, talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
 • Talebin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
 • Talebiniz kabul edilirse gereği yerine getirilir, reddedilirse gerekçesi açıklanarak size bildirilir.

Kurula Şikâyet

KVKK Madde 14:

 • Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hâllerinde, veri sorumlusunun cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilirsiniz.

Şikâyet Üzerine veya Resen İncelemenin Usul ve Esasları

KVKK Madde 15:

 • Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen inceleme yapar.
 • Kurul, talebi inceleyerek ilgililere cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır.
 • İhlalin varlığı tespit edilirse Kurul, hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar verir ve ilgililere tebliğ eder. Bu karar gecikmeksizin en geç otuz gün içinde yerine getirilir.
 • İhlalin yaygın olduğunun tespit edilmesi hâlinde Kurul, ilke kararı alır ve yayımlar.
 • Telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde Kurul, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

İletişim

Kişisel Verilere ilişkin öneri, şikayet ve taleplerinizi daha iyi hizmet verebilmek adına info@seldacenter.com adresine mail atabilir veya kurumumuz Hasta Hakları Birimine müracaat edebilirsiniz. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereği telefon iletişimi üzerinden kişisel verilere ilişkin bilgi verilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Online Ücretsiz Saç Analizi. Saç Dökülmesine Karşı İlk Adımı Atın!

X